.RU

Сключени нови Договори в сферата на енергийната ефективност - Междинен доклад

Сключени нови Договори в сферата на енергийната ефективност

Предмет

Контграген

^ Стойност в лева без ДДС

1

Проект за енерго ефективни мерки в обществени сгради-ЛОТ 2: Обекти в Южна България:

Министерството на икономиката и енергетиката

11,247,357.11

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Първомай; ОУ "Христо Ботев" с. Градина общ. Първомай; ЦДГ "Марица" гр. Първомай; СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Първомай; ОДЗ "Първи юни" с. Градина общ. Първомай

ОУ "Пенчо Славейков" гр. Пловдив; СОУ "Симон Боливар" гр. Пловдив; НУ "П.Р. Славейков" гр. Пловдив ; СОУ "Найден Геров" (начален курс) и НУ "Кирил Нектариев" гр. Пловдив ;

ОУ "Христо Данов", с. Розино, общ. Карлово; МБАЛ "Д-р Киро Попов" гр. Карлово; ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Карлово; ОУ "Райно Попович" гр. Карлово; СОУ "Христо Проданов" гр. Карлово;

ОУ „Климент Охридски", с.Фотиново, общ.Батак; ЦДГ „Катя Ванчева", с.Фотиново, общ.Батак; Кметство, с. Фотиново, общ. Батак; Кметство, с. Нова махала, общ. Батак; СОУ

2

Детайлно обследване за енергийна ефективност на I ОУ "Никола Първанов, ЦДГ "Калина" с Детска ясла №1 в гр. Лом; изготвяне на доклад и работни проекти; рехабилитация на отоплителна система в двата обекта

Община Лом

165,682.50

3

Инженеринг, включващ проектиране, изпълнение на СМР за обекти по "Спорт в училища", "Енергийна ефективност" и "Създаване на достъпна архитектурна среда" на обекти:

ДЗЗД "Стройкомерс - Енергийна Ефективност"

841,186.60

ПТГ "Н. Вапцаров" гр. Враца

ПГЯЕ "Игор Курчатов" гр. Козлодуй

ПГСАГ "Учебен корпус" Общежитие гр. Монтана

ПГЕ "Христо Ботев" гр. Монтана

ПГО "Елисавета Багряна" гр. Бяла Слатина

СПИ "Св. Климент Охридски" с. Лик

4

Инженеринг за намаляване на базистната стойност на годишните разходи за енергия на сградите на : СОУ "Христо Ботев" и НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Оряхово

Община Оряхово

608,562.50

5

Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сгради на учебни и детски заведения на територията на Община Пазарджик - ОДЗ "Детство" с. Мало Конаре.

Община Пазарджик

234,471.89

6

Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сгради на учебни и детски заведения на територията на Община Пазарджик - ЦДГ "Веселка" с. Ивайло.

Община Пазарджик

224,192.42

7

Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сгради на учебни и детски заведения на територията на Община Пазарджик - ЦДГ "Детелина" с. Черногорово.

Община Пазарджик

410,495.46

8

Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат за сгради на учебни и детски заведения на територията на Община Пазарджик - ОДЗ "Слънчо" гр. Пазарджик.

Община Пазарджик

532,978.26

9

Анекс №1 към договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на ОДЗ "Искра" - гр. Стамболийски и ОДЗ "Радост" - с. Йоаким Груево и инженеринг за изграждане на нова отоплителна инсталация на СОУ "Отец Паисий”

Община Стамболийски

26,655.06
ОБЩО

14,291,581.80Корпоративни новини за периода


Новина 1

„Енемона” АД е избрана след търг на Министерството на икономиката и енергетиката на Р. България за изпълнение на енергийно ефективни мерки в обществени сгради в Южна България – ЛОТ 2. Проектът се финансира от Международен фонд „Козлодуй” и е на стойност 11 247 357 лв. В рамките на проекта „Енемона” АД ще повиши енергийната ефективност на 34 обществени сгради в Област Пловдив и Област Пазарджик. В Област Пловдив ще бъдат реализирани енергоефективни мероприятия на 15 училища, 8 детски градини и 1 болница в общините Пловдив, Първомай и Карлово. В Област Пазарджик, Община Батак ще бъдат реновирани 3 училища, 3 детски градини, 3 сгради на кметства и Историческия музей в общината. Изпълнението на проекта стартира през месец август 2008 г. и трябва да приключи през месец септември 2009 г.


Новина 2

От пролетта на 2008 г. „Енемона” АД – клон София изпълнява договор за електромонтажни дейности на обект Метростанция 13. Проектът е на стойност 1 млн. и 45 хил. лева. Очаква се дейностите по договора да приключат до края на годината. Това е втората метростанция, по която „Енемона” АД работи. Преди две годни част от екипа на клона работи по обект Метростанция 10.


Новина 3

В първите дни на август „Енемона” АД придоби 67,42% от капитала на „Енергомонтажкомплект”АД (ЕМКО), което е създадено през 1988 г.. Дружеството е специализирано в производство на нестандартни стоманени конструкции от въглеродни, легирани и неръждаеми стомани. Производствената база на компанията е на територията на АЕЦ „Белене” и е свързана с националната пътна инфраструктура на България. ЕМКО АД е сертифицирано по ISO 9001:2000.

Производството на предприятието е съсредоточено основно за ТЕЦ Марица Изток 1 с възложители АЛСТОМ, Франция и АЛСТОМ, Швеция. Има изградени добри партньорски отношения с чуждестранни компании от цял свят.

От основаването си до днес „ЕМКО” Белене е изпълнило договори в над 50 обекта, в повече от 20 държави.

Един от значимите проекти, в които компанията е взела участие е ТЕЦ Василикос, Кипър. Там дружеството извършва проектиране, производство и монтаж на резервоар за мазут.

Към момента, „ЕМКО” Белене, работи изцяло по поръчки на Алстом Франция и Алстом Швеция за проекти на територията на ТЕЦ Марица Изток 1 и ТЕЦ Марица Изток 2.

В седемчленният Съвет на директорите, „Енемона” АД има четирима представители.


Новина 4

„Енемона” АД осъществи първата промишлена проба на въглища от Ломското лигнитно находище. Пробата е взета в периода 18-20 юли в землището на гр. Лом. Изкопани са 50 тона, които ще послужат за 200 часов експеримент – „газификация” върху ломските лигнити. Технологията на „газификация” на лигнитите силно увеличава използването на съдържаната енергия във въглищата. Тя е с перспектива през 2010 – 2015 г. да навлезе в производството, което съвпада и с времето за развитие на проекта „Ломски лигнити”. Пробният материал беше взет за анализи на лигнитите в Ломския басейн, съгласно договора с Центъра за изследвания на околната среда и енергетиката (EERC) към Университета в Северна Дакота, САЩ. Резултатите от първата промишлена проба се очакват да бъдат готови през втората половина на септември 2008 г.


Новина 5

На 28 август 2008 година в Търговския регистър бе вписано прехвърлянето на 50 % от капитала на „Ресурс БГ” ООД, собственост на „Енемона” АД.

Дружеството е с предмет на дейност - маркетингова дейност, производствена и търговска дейност, развойна дейност, консултантска дейност и др.

Капиталът му възлиза 5 000 лева. Продажната цена се равнява на номиналната стойност на дяловете.

В сделката не участват свързани лица по смисъла на чл.114, ал.4 от ЗППЦК.

Страни по сделката – «Енемона» АД, като продавач и физическо лице като купувач.


Новина 6

На 19.09.2008г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, бе вписано увеличението на капитала на “БОТУНЯ ЕНЕРДЖИ” АД от 50 000 лева на 492 395 лева.

След увеличението на капитала, “ЕНЕМОНА” АД притежава 485 859 броя поименни акции, всяка с номинал 1 лев, представляващи 98.68% от капитала на “БОТУНЯ ЕНЕРДЖИ” АД.


Новина 7

На 25 юли 2008 година е регистрирано акционерно дружество „РЕГИОНАЛГАЗ” АД, в което „Енемона” АД притежава непряко 50% от капитала му чрез „Енемона Ютилитис” ЕАД, която е 100% собственост на „Енемона” АД.

В новоучреденото дружество, „Енемона” АД е в Съвета на директорите;


Новина 8

На 03 юли 2008 година е регистрирано акционерно дружество „НЕВРОКОП - ГАЗ” АД:


Новина 9

На 8 септември 2008 г. „Енемона” АД получи Лицензия за търговия с електрическа енергия ¹Л-275-15/08.09.2008 г., издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на основание чл.39, ал. 1, т. 5, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за енергетиката. Лицензията е за срок от 10 години.


Новина 10

След търг на Министерство на икономиката и енергетиката на Р. България, през лятото на 2008 г. „Енемона” АД беше избрана за изпълнение на енергоефективни мерки в 34 обществени сгради в Южна България, в областите Пловдив и Пазарджик. Изпълнението на проекта трябва да приключи през септември 2009 г. Дейностите по изграждане и рехабилитация на отоплителните инсталациите в обектите са възложени на Енемона – клон София. Усвоените до момента средства по ЛОТ 2 от дружеството възлизат на над 650 хил. лв.

Новина 11


„Енемона” АД е основен изпълнител на инженеринг и монтажни дейности по изграждането на шест Управляващи системи за бзопаснст (УСБ) в V и VI енергоблок на АЕЦ Козлодуй. По проекта компанията работи съвместно с НПО Радий – Украйна, Интерприборсервиз – Козлодуй, Риск инженеринг, Атомтоплопроект – София. Договорът трябва да бъде изпълнен за три години, последователно за всяка една от шестте системи за двата енергоблока. „Енемона” АД изпълнява изготвяне на монтажна документация, работно проектиране, свързано с изграждането на кабелни трасета, демонтаж на старо и монтаж на ново оборудване и други специфични монтажни дейности в БЩУ, РЩУ. Успешно приключи и беше пуснат в експлоатация новия технически комплекс за втора УСБ на VI енергоблок.


Новина 12

„Енемона” АД участва в монтажа на инсталация за мониторинг на водо-химичния режим на Iконтур – блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”. Това е последната система от мерките за модернизация на АЕЦ Козлодуй, която е свързана с лицензиране на новите блокове и е в пакета от препоръчителни мерки на международната агенция. Реализацията на проекта продължи три години, като приходът за „Енемона” АД възлиза на около 800 хил. лева. За главен изпълнител на проекта беше избрана американската компания Уестингхаус Електрик Къмпани, като за подизпълнител участва „Енемона” АД. Основните дейности на компанията включват инженеринг, управление на проекта и монтаж на оборудването. Монтажът на системата на блок 5 беше завършен на 7 юли 2008 г., а на блок 6 – съответно на 16 септември 2008 г.


Новина 13

„Енемона” АД подписа договор за работа по пристройка и преустройство на почивна база на Мини „Марица Изток” в Несебър. Обектът трябва да бъде приключен до 31 януари 2010 г. Разгърнатата площ на обекта е около 10 000 кв. метра.


Новина 14

На 1 октомври 2008 г. Учебният център към „Енемона” АД официално получи „Лицензия на център за професионално обучение”. Лицензирането на Учебния център дава възможност за провеждане на обучения по 20 професии в направленията – Архитектура и строителство, Електроника и енергетика, Електроника и автоматизация и Металообработване и машиностроене. Обученията ще се провеждат с цел придобиване на степен на професионална квалификация.


^ II. Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията


Според данните от неконсолидирания финансов отчет на „Енемона” АД за трето тримесечие на 2008 г. собственият капитал на компанията възлиза на 65 071 хил.лв. Нетната печалба е 5 710 хил. лв., което е с 31.91% по-малко спрямо същия период на миналата година. Понижението се дължи основно на отделянето на „Енемона Гълъбово” в самостоятелно акционерно дружество в средата на годината. Към настоящия момент в компанията работят над 600 души. „Енемона Гълъбово” АД развива дейността си основно на територията на Комплекс „Марица Изток”. Приходите към 30.09.2008 г. на дъщерното дружество, който ще влязат в консолидирания отчет на „Енемона” АД, са над 5 млн. лева. Основни контрагенти на „Енемона Гълъбово” АД са ALSTOM, ENEL, MITSUI, KNAUF, MINIMAX и други.


Рентабилността на собствения капитал, отразяваща възвръщаемостта на инвестираните средства през разглеждания период, е 8.78%.


Отчетен е ръст на приходите от дейността със 7 307 хил. лв. (или с 14.60%), което се дължи в най-голяма степен на увеличението на нетните приходи от продажби – със 7 927 хил. лв. (или с 18.16%).


Активите на компанията към края на септември 2008 г. на неконсолидирана база достигат 122 925 хил. лв. Коефициентът на капитализация на активите, отразяващ рационалното използване на разполагаемите ресурси, е 0.07.

Нивото на бърза ликвидност на дружеството е 1.20.


III. Възможни рискове и несигурности пред компанията


В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.


Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на изпълнителния директор и финансовите експерти на дружеството, съгласно политиката, определена от Съвет на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти.


По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.


^ Валутен риск


Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.


За контролиране на валутния риск в дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос и контрол върху предстоящите плащания.

^ Кредитен риск


При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.


Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.


Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в следните банки (ДЗИ Банк АД, , Българска Пощенска банка АД, ОББ АБ,Уникредит Булбанк АД, СИ Банк, и др.) с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е съгласно сключените договори за изпълнение на СМР плащанията да се извършват в срокове посочени с самите договори.


Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.


За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците.


^ Ликвиден риск


Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.


То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.


Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

^ Риск на лихвоносните парични потоци


Дружеството няма лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства в банки, затова приходите и оперативните парични потоци са независими, от промените в пазарните лихвени равнища. Същевременно “Енемона” АД е изложен на лихвен риск, тъй като ползва кредити, при фиксиран лихвен процент.


ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2008 г.


^ I. Важни събития през периода април - юни 2008 г.


За периода април - юни 2008 г. търговията с акциите на „Енемона” АД на „Българска фондова борса – София” АД бележи спад в унисон с цялостните световни борсови тенденции.


За отчетния период оборотът с акциите на дружеството е 7 102 704 лева, като среднодневния оборот е 114 560 лева. Сделките са 2 407, като среднодневният брой е 38.
Източник: Инвестор БГ

Изпълнени Договори в сферата на ЕЕД и СМД енергетика

Предмет

Контграгент

1

СМР по изграждане на улица от 164-О.Т.165 - О.Т.166 след направа на уличен водопровод ПЕВП Ф 160 на обект "Смесена /административна и жилищна/ сграда в гр. София, бул. "България", парцел ІІ, кв. 4, м. "Манастирски ливади - Изток"

"Констракшън Апликейшън КонАп" ООД

2

Изпълнение на електромонтажни дейности, свързани с оборудване на СКУ и ЕО при изпълнение на планирания обем на 6 ЕБ през ПГР 2007 г.

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3

Строителство на обект "Обособяване на част от сградата на читалище "Н. Й. Вапцаров-1924г." гр. Криводол за създаване на Център за подкрепа на земеделски инициативи на ромския етнос в Община Криводол

Община Криводол

4

Инженеринг за газификация на сгради собственост на "Български пощи" ЕАД /Позиция 1 - РПС Петрич, ПС Кюстендил 2, ПС Кюстендил 4"

"Български пощи" ЕАД

5

СМР по изграждане на противопожарен резервоар на обект "Смесена /административна и жилищна/ сграда в м. "Манастирски ливади"

"Констракшън Апликейшън КонАп" ООД

6

СМР на обект "Текущ ремонт на ЦДГ "Юрий Гагарин" гр. Пазарджик

Община Пазарджик

7

СМР на обект "Текущ ремонт на ОДЗ "Снежанка" гр. Пазарджик

Община Пазарджик

8

СМР на обект "Текущ ремонт на ЦДГ "Радост" гр. Пазарджик

Община Пазарджик

9

СМР на обект "Текущ ремонт на ЦДГ "Зорница" гр. Пазарджик

Община Пазарджик

10

СМР на обект "Текущ ремонт на ЦДГ "Дъга" гр. Пазарджик

Община Пазарджик

11

Изпълнение на инженеринг за енергоефективни дейности с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтни работи за сградата на Факултет по Биология при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски - град Пловдив"

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

13

Направа на сгуроизвозен тръбопровод на бл. 3 и 4

Enel Produzione S.p.A. - Branch Bulgaria

14

Механични работи на Блок 3

Enel Produzione S.p.A. - Branch Bulgaria

rezervi-predstoyashih-rashodov-i-platezhej-otchet-otkritogo-akcionernogo-obshestva-korshunovskij-gorno-obogatitelnij-kombinat.html
rezervi-uvelicheniya-obemov-realizacii-produkcii-metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-kursovoj-raboti-dlya-studentov.html
rezervnoe-vremya-2-chasa-s-a-tihomirova-fizika-10-11-2-chasaned-str-iz.html
rezhica-reznica-rozitten-rodina-b-f-infanteva-detstvo-stranica-6.html
rezhim-chrezvichajnogo-polozheniya-v-respublike-kazahstan.html
rezhim-chs-vveden-na-vostoke-stavropolya-v-svyazi-s-zasuhoj-informacionnoe-agentstvo-interfaks-13062012.html
 • znanie.bystrickaya.ru/a-yu-poslihalin-e-e-chernova-podmoskovnaya-usadba-fryanovo.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razdel-10-kadrovoe-obespechenie-obrazovatelnoj-programmi-obrazovatelnaya-programma-mou-sosh-21-s-uglublennim.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/turagenti-rol-turagentov-na-turistskom-rinke.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/prikaz-27-aprelya-2009-01-242-chelyabinsk-ob-organizacii-i-provedenii-gosudarstvennogo-vipusknogo-ekzamena-v-chelyabinskoj-oblasti-v-2009g.html
 • esse.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-modelirovanie-ekosistem-napravlenie-podgotovki.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/razdel-4grafika-uchebno-metodicheskij-kompleks-institut-sistemnogo-analiza-avtomatiki-i-upravleniya-specialnost.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-discipline-proektirovanie-asoiu-dlya-specialnosti-230102-avtomatizirovannie-sistemi-obrabotki-informacii-i-upravleniya.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/5-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-pravila-i-normi-tehnicheskoj-ekspluatacii-zhilishnogo-fonda.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/rekomendacii-po-ispolzovaniyu-materialov-raboti-osnovi-teorii-upravleniya-regionalnim-prirodopolzovaniem.html
 • nauka.bystrickaya.ru/utverzhdenie-programmi-zdorove-detej-severo-zapada-na-2010-2012-gg.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/prodvizhenie-hunnov-na-sever-istoriya-naroda-hunnu.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tematicheskij-plan-izdatelstva-visshaya-shkola-vuzi-i-tehnikumi-na-1973-god-poziciya-127-moskva-k-51-neglinnaya-ul-d-2914-izdatelstvo-visshaya-shkola-stranica-6.html
 • composition.bystrickaya.ru/otveti-na-chasto-zadavaemie-voprosi-kasatelno-adresnoj-oferti.html
 • desk.bystrickaya.ru/plani-seminarskih-zanyatij-tema-1.html
 • tests.bystrickaya.ru/literatura-menedzhment.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-tretyasekret-svetyashihsya-sushestv-kniga-chetvertaya.html
 • klass.bystrickaya.ru/842rosrus1chernij-s-kratkij-kurs-visshej-matematiki-ucheb-posobie-dlya-vuzov-b-p-demidovich-v-a-kudryavcev.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-tretya-ukazatel-opisanij-izdatelstvo-energiya.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/analiz-otcheta-o-dvizhenii-denezhnih-sredstv-pryamim-metodom-uchebno-metodicheskoe-posobie-uchet-i-otchetnost-dlya-subektov.html
 • apprentice.bystrickaya.ru/vliyanie-gidrogeologicheskih-uslovij-na-effektivnost-razrabotki-neftyanih-mestorozhdenij.html
 • znanie.bystrickaya.ru/73-dazhe-detskie-igri-rassmatrivaemie-po-gazetnomu-poverhnostno-eshe-ne-dozhdalis-osnovatelnih-klinicheskih-issledovanij.html
 • testyi.bystrickaya.ru/55-kontrol-pravila-ustrojstva-i-bezopasnoj-ekspluatacii-parovih-i-vodogrejnih-kotlov-pb-10-574-03-pechatayutsya.html
 • shkola.bystrickaya.ru/misticheskaya-besstrastnost.html
 • predmet.bystrickaya.ru/rezultati-monitoringa-chrezvichajnih-situacij-doklad-za-2007-2008-u-g-o-deyatelnosti-mou-kutaninskaya-sosh-imeni.html
 • assessments.bystrickaya.ru/borozdin-v-p-iopyat-mi-v-nebe-stranica-3.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/skazki-i-skazochniki-chast-6.html
 • znanie.bystrickaya.ru/a-r-gajfutdinova-rezhim-dostupa.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/kvalifikacionnie-trebovaniya-primernij-plan-podgotovki-soderzhanie-programmi-kvalifikacionnie-trebovaniya-k-vrachu.html
 • composition.bystrickaya.ru/ponyatie-vidi-i-formi-sdelok.html
 • doklad.bystrickaya.ru/vbsergienko-temi-dlya-obsuzhdeniya-klinicheskie-i-metodicheskie-aspekti-ispolzovaniya-radiofarmacevticheskih-preparatov.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/rezhim-raboti-doshkolnaya-gruppa.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/mashinostroitelnie-tehnologii-elionnie-tehnologii.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-21-sekretnij-kod-skrit-v-rabotah-leonardo-da-vinchi.html
 • tests.bystrickaya.ru/mass-spektrometriya-perechen-vedushih-recenziruemih-nauchnih-zhurnalov-i-izdanij-v-kotorih-dolzhni-bit-opublikovani.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zashitnie-sooruzheniya-na-territorii-g-suvorov-generalnij-plan-municipalnogo-obrazovaniya-gorod-suvorov.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.